Algemene Voorwaarden seizoen 2022 – 2023

1. LESSEIZOEN Het lesseizoen loopt van september t/m juni en omvat minimaal 35 lesweken. In de schoolvakanties en in juli en augustus is Balletstudio Uniek gesloten (zie website voor de exacte data).
2. LIDMAATSCHAP Het lidmaatschap heeft een minimale looptijd van 3 maanden. Zonder tijdige opzegging (uiterlijk 1 maand vóór de start van de 3e maand) wordt het lidmaatschap ná deze 3 maanden automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Het abonnement is vanaf dat moment maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
3. AUTOMATISCHE INCASSO Het lesgeld wordt in 10 maandelijkse termijnen, middels automatische incasso, voldaan. Bij inschrijving wordt hiervoor door het lid ( of ouder/ verzorger indien lid jonger is dan 18 jaar) een incassocontract ondertekend. Dit contract geldt voor onbepaalde tijd en stopt als het lidmaatschap wordt beëindigd (met inachtneming van 1 maand opzegtermijn). Het incassomoment valt in de eerste week van de maand en betreft diezelfde (reeds lopende) maand. In verband met de zomerstop wordt er in de maanden juli en augustus niet gein̈ casseerd. De eerste incasso van het daaropvolgende seizoen vindt vervolgens weer in de eerste week van september plaats.
4. INCASSOVOORWAARDEN Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u een betalingsverplichting aan. Dit betekent dat u, ten tijde van het moment van incassering, ervoor zorg moet dragen dat het verschuldigde maandbedrag ook daadwerkelijk van uw rekening kan worden afgeschreven. In geval van stornering zal bij het volgende incassomoment €7,50 extra aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht u menen dat er door ons een onterechte incasso is gedaan gelieve dan zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Bij herhaaldelijke stornering en/ of uitblijven van betaling van het lesgeld houden wij ons het recht voor het lid de toegang tot de les te ontzeggen en het lidmaatschap stop te zetten.
5. JAARBETALING Het lesgeld kan ook in 1x worden voldaan voor het hele lesseizoen. U ontvangt dan 5% korting. Voorwaarden jaarbetaling: U dient uw verzoek tot jaarbetaling vóór aanvang van het nieuwe seizoen (en uiterlijk vóór 1 september) per email bij ons te melden. Na ontvangst van de factuur dient het verschuldigde lesgeld uiterlijk binnen 10 dagen na dagtekening middels contante betaling of bankoverschrijving te zijn voldaan.
6. BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP Het lidmaatschap kunt u, na de startperiode van 3 maanden, maandelijks stopzetten met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Komt een opzegging bijv. 10 februari bij ons binnen dan zal de laatste incasso begin maart plaatsvinden. Zonder schriftelijke opzegging (mag per email) wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met telkens 1 maand.
7. INSCHRIJFGELD Nieuwe leden betalen €15,- inschrijfgeld. Dit bedrag wordt geïncasseerd bij het eerste incassomoment.
8. ZIEK-/ AFMELDING Indien de leerling niet in de gelegenheid is de les te volgen dient u dit tijdig door te geven via email: info@balletstudio-uniek.nl
9. RESTITUTIE Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk indien:
1. de leerling langer dan 4 weken een blessure heeft en alleé ́n bij overleg van een doktersverklaring. Echter zònder tijdige afmelding (dus vóór aanvang van de eerste gemiste les) en zonder doktersverklaring vervalt deze restitutie-mogelijkheid.
2. de les langer dan 2 opeenvolgende weken uitvalt door toedoen van Uniek (bijv. door ziekte van de docent).
3. aan het einde van het seizoen schriftelijk of per email aangevraagd bij de administratie. Naar aanleiding van uw aanvraag zal het te restitueren bedrag door de leiding worden vastgesteld.
10. AANSPRAKELIJKHEID Balletstudio Uniek en zijn docenten zijn niet aansprakelijk voor vermissing van- en/of schade aan kleding en persoonlijke eigendommen van zijn leden. Studio Uniek en zijn docenten zijn niet aansprakelijk voor ongevallen/ blessures die leden en overige bezoekers van de balletschool tijdens de les of andere door de balletschool georganiseerde activiteiten overkomen.
11. Zolang als voorgeschreven door de regering zal Studio Uniek werken met een speciaal“Corona Protocol”. Hierin staan alle voorzorgsmaatregelen waar Studio Uniek en al haar leden zich aan dienen te houden. Studio Uniek zal al haar leden van dit Protocol (en evt. veranderingen) via email op de hoogte brengen. Daarnaast zullen de maatregelen goed zichtbaar op diverse plekken in de dansstudio èn op de toegangsdeur komen te hangen.
12. Elk lid (en eventuele begeleider) dient er voor zorg te dragen op de hoogte te zijn van de Corona-regels en het “Corona Protocol” zoals voorgeschreven en kenbaar gemaakt door Studio Uniek en deze regels ook na te leven. Studio Uniek behoudt zicht het recht voor om leden die weigeren de Corona- maatregelen van Studio Uniek op te volgen, de toegang tot de dansstudio te ontzeggen.

Presets Color

Primary
Secondary